Hakkımızda

ŞUHUT KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

01.04.2002 tarih ve 24713 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren O.S.B Kuruluş, Yapım ve İşletmesi ile İlgili Usul ve Esaslara göre Şuhut Karma O.S.B kurulması ile ilgili olarak 05.08.2004 tarihinde düzenlenen Fizibilite Raporu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulmak üzere Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün oluru, Valilik Makamının onayı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilen dosyanın incelemesini müteakip 21.05.2001 tarih ve 24408 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren O.S.B Yer Seçim Yönetmeliğine göre 13.09.2004 tarihinde önerilen O.S.B alanı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı elemanları Ön İnceleme Komisyonunca incelenmiş, hazırlanan rapor Yer Seçim Komisyonuna sunulmuştur.
Ön İnceleme Komisyonunun hazırladığı öneri alanı ile ilgili olarak, 30 Aralık 2004 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan, Yer Seçim Komisyonu, İlçemizde toplanarak, Önerilen alanın, Karma O.S.B olmasında bir sakınca olmadığına dair uygun görüş vermişlerdir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, O.S.B kurulabilmesi için alanın, İmara Esas olmak üzere Jeolojik, Jeoteknik etüdü ile alanın 1/1.000 ve 1/5.000 ölçekli Hali Hazır haritaların yaptırılmasını istemiştir. Yapılan bu çalışmalar, Bayındırlık Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra dosyalar Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulmuştur.
O.S.B alanı yaklaşık 180 Hektar’dır. Özel Mülkiyet 76 Parsel, yaklaşık 117 hektardır. Hazine Arazisi 20 Parsel olup, 65 hektar’dır. O.S.B alanı içerisinde kalan Hazine Arazilerinin ifraz işlemi yapılmış, Şuhut O.S.B adına tescil işlemi tamamlanmıştır. Yukarıda belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra, O.S.B alanı ile ilgili bilgi ve belgeler Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulmuştur.
4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre Şuhut O.S.B kurucu ortakları olan; Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Şuhut Belediye Başkanlığının katılımıyla Kuruluş Protokolü hazırlanarak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunulmuştur. Kuruluş Protokolünün onay ile, 249 sicil numarası alan Şuhut Organize Sanayi Bölgesi, 17.01.2007 tarihinde Tüzel Kişilik kazanmıştır.
Tüzel kişiliğin kazanılmasından sonra Mevzuat gereği yapılması gereken işlemler sırasıyla yapılmaya başlamıştır.
Kasım 2017 sonu itibarı ile Şuhut Organize Sanayi Bölgesinin mevcut durumu:
1-Şuhut Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetince özel şahıslara ait mülkiyetler için Kamu Yararı Kararı talep edilmiş Bakanlığın Kamu Yararı Kararını onaylamasını müteakip Şuhut Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetince Kamulaştırma Kararı alınmıştır. Konu ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bilgi verilmiş olup Kamulaştırma işleminde yasal süreç başlatılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre hareket edilmiş, öncelikli olarak Uzlaşma yolu ile satın alınarak Kamulaştırma yoluna gidilmiş, ancak bu yolla sadece yedi parselin sahipleri ile uzlaşılarak Kamulaştırması yapılmıştır. Kamulaştırma bedelleri ödenerek Şuhut O.S.B adına tapuları alınmıştır. 30 Parselin maliki ile uzlaşılamadığı için Kamulaştırma için dava açılmış, Mahkeme yoluyla Kamulaştırması yapılmış, Kamulaştırma bedelleri ödenmiş olup, bunlardan 29 adedinin Şuhut O.S.B adına tapuları alınmıştır. Bir parselin de Kısmi Kamulaştırması yapılmış olup, ifraz işlemi tamamlanarak tapusu alınmıştır. Kamulaştırma işlemleri için 475.000,00 TL ödeme yapılmıştır. 1. Etap Kamulaştırma sonunun da yaklaşık 550.000-m2 lik alan, O.S.B mülkiyetine geçmiştir.

2-Şuhut Organize Sanayi Bölgesinin su ihtiyacının karşılaması için; iki adet derin kuyu açtırılmış, yaklaşık iki kuyudan toplam 30 lt lik su debisine ulaşılmıştır. Bu debi ilk aşamada O.S.B ihtiyacını karşılayacak miktardadır.
3-Afyonkarahisar Osmangazi Edaş’a; Şuhut Organize Sanayi Bölgesinin Elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için Afyonkarahisar Şuhut enerji nakil hattından elektrik enerjisi alınması için müracaat edilmiş, Enerji Müsaadesi alınmış ve 250 kvA lık Trafo Tesisi ve Enerji Nakil Hattı yapılmış, ve Tesise enerji verilmiştir.
4-Konya Karayolları 3.Bölge Müdürlüğüne; Karayolu Geçiş Ön izin başvuru işlemi yapılarak Karayolu Geçiş Ön İzin Müsaadesi alınmıştır.
5-İmar Planı çalışması tamamlanmış olup Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan İmar Planları, Afyonkarahisar Valiliği İl İdare Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş O.S.B’nin imar planlar kesinleşmiştir.
6-İmar planı kesinleşerek yürürlüğe girmiştir. Altyapı Projesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmıştır. Yine 114 Hektarlık alanın Parselasyon projesi yaptırıldı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandı. İl İdare Kurulu kararı ile yürürlüğe girdi.
7-Şuhut Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde kalan 625.000 m2, Hazine Arazisi Şuhut Organize Sanayi Bölgesine devri yapılarak tescil edilmiş tapuları alınmıştır.
8-Tahsis yapılabilecek sanayi arsası 158 adettir. Arsaların çoğunluğu 5 bin ile 7 bin m2 arasındadır. Arsa tahsisine başlanılmış olup, Tahsis edilen arsaların m2 fiyatı 20,00-TL dir. Tahsis edilen arsa bedelin % 25’nin peşin, geri kalan kısmının sözleşme tarihinden itibaren, aylık eşit taksitler halinde 60 ay (5yıl) vadeli olarak yapılmaktadır.
9- Şuhut Organize Sanayi Bölgesinin Altyapı projeleri tamamlanmış ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından da onay almıştır. Altyapı uygulama projesi onay tarihi : 12.08.2010 ve YG-AG Elektrik Dağıtım şebekesi uygulama projesi onay tarihi : 17.01.2011 ‘dir.
10- Şuhut Organize Sanayi Bölgesinin 1.Etap 1.Kısım Altyapı İnşaatı işi (Yol-içme suyu – Kanalizasyon – Yağmursuyu ) tamamlanmıştır.1.Etap Altyapı (Yol-İçme suyu-Yağmur suyu -Kanalizasyon) İnşaatı işi için 595.000- TL harcanmıştır. Kanalizasyon : 855 m Korege boru , Yağmur suyu : 370 m, 300 ve 400 ‘lük HDPE boru, İçme suyu : 741 m, 50 – 75 – 110 – 200‘lük Polietilen boru, Yol Bordürü : 1.824 m, 10 cm‘lik Beton parke: 5.380 m2, Yaya Kaldırımı : 1.250 m, 20 tonluk su deposu, hidrofor ve foseptik yapılmıştır. Bu iş için: 595.000,00-TL harcanmıştır.
1. Etap 2.Kısım Altyapı İnşaatı işi (100m3 Su Depusu – Terfi Binası – Haberleşme Tesisatı – İçme suyu Terfi Hattı – İçme Suyu Şebeke Hattı – Kanalizasyon Hattı) İnşaatı işi 2015 sonu itibariyle Haberleşme Tesisatı : 90’lık HDP Koroge Boru 1.395,00- m ve 30 Adet Tip 2 Menhol, Terfi Hattı: 140’lık PE Boru 1.104 m, Şebeke Hattı : 63’lük PE Boru 400 m, 75’lik PE Boru 802 m, 110’luk PE Boru 345 m, Kanalizasyon Hattı : 200’lük HDPE Boru 933 m ve 30 Adet Baca yapılmıştır. Bu iş için 314.000,00-TL harcanmıştır. 1nolu derin kuyu terfi tesisi ve Enerji Nakil Hattı işi yapılmış olup bu iş için 23.440,00-TL harcanmıştır.
11. Şuhut Organize Sanayi Bölgesinde inşaat ve işletme aşamasına gelen tesislerin Elektrik Enerjilerinin karşılanması için 1.Etap 1.Kısım Müşterek Enerji Nakil hattı tesis edilmiştir. Bu iş için 42.500,00-TL ödeme yapılmıştır. Yine bu sene 1.Etap 2. Kısım Müşterek Enerji Nakil Hattı tesis edilmiş ve bu iş için 66.080,00-TL ödeme yapılmıştır. Yatırımcıların ihtiyacına göre Müşterek Elektrik tesisi yapımı devam edecektir.
12- 25.05.2011 tarihli ve 2011/1808 Sayılı Kararname ekine göre, O.S.B Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler gruplandırılması çerçevesinde 4. Bölgedeki illerin grubunda yer almaktadır. Ancak 4. Grup illerin, ilçe OSB’lerinde yatırım yapılması durumunda 5. Bölge istisnalarından faydalanılmaktadır. Şuhut OSB bu grupta yer almaktadır.
13. 3562 Sayılı OSB Kanununun geçici 9. Maddesine göre Tahsisi yapılan arsaların bedelleri % 90 indirimli olacaktır. Şuhut Organize Sanayi Bölgesi de bu kapsamdadır.
14-Arsa tahsis işlemleri yapılmakta olup şu ana kadar 41 firmaya 49 Parselin tahsis işlemi gerçekleştirilmiştir.
15- Bunlardan 9 Adedi tesisi tamamlamış ve 8 Adedi faal olarak çalışmaktadır. 8 Firmanın inşaatları devam etmektedir.
16- Şuhut Organize Sanayi Bölgesinin Altyapı tamamlama kredisi onaylanmış olup, Altyapı yapım ihalesi Mart 2018 içerisinde yapılacaktır.
17- Şuhut Organize Sanayi Bölgesinin WEB sayfası oluşturulmuş, internet ortamında bölgemiz hakkında bilgi akışı sağlanmaktadır. Sitemizde Şuhut Organize Sanayi Bölgesinin kısa tarihçesi, imar durumu, parselasyon durumu, Kadastral durumu ve Bölgenin 1/ 25.000 lik ve 1/5.000 lik haritaları ve fotoğrafları yer almaktadır. WEB adresimiz www.suhutosb.org.tr dir.

ŞUHUT KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Tamamlanan İşler

1- Organize Sanayi Bölgenin hali hazır haritası yaptırıldı.
2- O.S.B Jeolojik ve Jeoteknik Etüdü yaptırıldı.
3- O.S.B İmar Planı yaptırıldı. İmar Planı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak
yürürlüğe girdi. İmar Planı kesinleşti.
4- O.S.B içerisinde kalan Hazineye ait arazilerin ifraz ve tescil işlemleri yaptırılarak 20 Adet Parselin
tapuları alındı.
5- Özel şahıslara ait arazilerin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre 1. Etap Kamulaştırması 32
parselin Mahkeme kanalıyla kamulaştırması tamamlandı. 32 adet parselin tapusu alındı. Mahkeme
yoluyla bir adet kısmi kamulaştırma yapıldı. Tapusu alındı.
6- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre; 7 parselin sahipleri ile Uzlaşma sağlanmak suretiyle
Kamulaştırması yapılmış ve tapuları alınmıştır.
7- O.S.B su ihtiyacının karşılanması amacıyla iki adet sondaj kuyusu açtırıldı.
8- O.S.B Karayolu ile bağlantısını sağlamak, Afyonkarahisar-Şuhut karayoluna çıkış için Karayolu
Geçiş Ön İzni alındı.
9- Osmangazi Edaş’ dan Enerji Müsaadesi alındı.
10- Enerji Nakil Hattı ve 250 kvA lık Trafo Tesisi tamamlanarak, Tesise enerji verildi. 1.cadde
Müşterek enerji nakil hattı tamamlandı ve tesise enerji verildi.
11- Altyapı projeleri tamamlandı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.
12- O.S.B Web sayfası oluşturuldu, bu sayfa arcılığı ile Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi akışı
sağlanmaktadır.
13- 1.Etap 1. Kısım Altyapı (Yol-İçme suyu-Yağmur suyu-Kanalizasyon ) İnşaatı işi Temmuz 2012
tarihi itibariyle yaklaşık 600.000- TL lik iş tamamlanmıştır. Kanalizasyon : 855 m Korege boru –
Yağmur suyu : 370 m – 300 ve 400 ‘lük HDPE boru – İçme suyu : 741 m – 50-75-110-200‘lük
Polietilen boru – Yol Bordürü:1.824 m,10 cm‘lik Beton parke:5.380 m2, Yaya Kaldırımı:1.250 m,
20 tonluk su deposu, hidrofor ve foseptik yapılmıştır.
1. Etap 2.Kısım Altyapı (100m3 Su Depusu – Terfi Binası – Haberleşme Tesisatı – İçme suyu Terfi
Hattı – İçme Suyu Şebeke Hattı – Kanalizasyon Hattı) İnşaatı işi 2015 sonu itibariyle
Haberleşme Tesisatı : 90’lık HDP Koroge Boru 1.395,00- m ve 30 Adet Tip 2 Menhol, Terfi Hattı:
140’lık PE Boru 1.104 m, Şebeke Hattı : 63’lük PE Boru 400 m, 75’lik PE Boru 802 m, 110’luk PE
Boru 345 m, Kanalizasyon Hattı : 200’lük HDPE Boru 933 m ve 30 Adet Baca yapılmıştır.
14- 1.Cadde Müşterek Elektrik Enerji Nakil Hattı tesis edilmiştir
3.Caddenin bir kısmı ile 1.Cadde 1.sokak Müşterek Elektrik Enerji Nakil Hattı tesis edilmiştir
15- Parselasyon Projesi Bakanlıktan onay aldı, İl İdare Kurulu Kararı ile yürürlüğe girdi. 16- Şuhut Organize Sanayi Bölgesinin Altyapı tamamlama kredisi onaylanmış olup, Altyapı yapım ihalesi
Mart 2018 içerisinde yapılacaktır.

Devam Eden İşler

1- Arsa Tahsis işlemleri devam etmektedir. Şu ana kadar 38 firmaya 48 parsel tahsis yapılmıştır. Tahsis
edilen Arsaların m2 fiyatı 20,00-TL olup, % 25’i peşin geri kalan kısmı eşit taksitler halinde 60 ay
(5 yıl ) vadeli olarak ödenecektir.
2- 1.Etap 3.Kısım Müşterek Enerji Nakil Hattı İhalesi gerçekleştirilmiş olup, Şubat 2018 sonu itibariyle yapımı tamamlanacaktır.
Yapılacak İşler

1- O.S.B İkinci etap Kamulaştırması yapılacak
2- 1.Etap Altyapı yapım (Yol,Su,Kanalizasyon,İçme Suyu,Yağmur suyu) işi yapılacaktır.
3- OSB içi Enerji nakil hattı ilave kısımlar yapılacaktır.


Yayınlanma Tarihi : 13 Aralık 2017 Çarşamba
Şuhut Organize Sanayi Bölgesi
Şuhut - Afyonkarahisar Karayolu 8. Kilometre Şuhut/Afyonkarahisar

Site içerisindeki Tüm Materyanlar Hakkı Saklıdır.